Algemene voorwaarden voor individuele deelnemers - zorg- en onderwijsinstellingen - bedrijven.

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door ZORGDIDACT V.O.F. gevestigd te Asten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Eindhoven onder dossiernummer 67700373 op 2 maart 2017. Deze algemene voorwaarden zijn opgesplitst in twee delen.

Deel 1 van de voorwaarden geldt voor individuele deelnemers en deel 2 van de voorwaarden geldt voor zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven.

Deel 1 Algemene voorwaarden voor individuele deelnemers

 Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke ZORGDIDACT sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatst genoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 Artikel 1.2. Overeenkomsten

1. Alle offertes en prijsopgaven van ZORGDIDACT zijn vrijblijvend.

2. De geldigheidsduur van een offerte is 14 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

3. ZORGDIDACT is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk via een inschrijfformulier heeft plaats gevonden.

4. ZORGDIDACT kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 Artikel 1.3. Uitvoering van de overeenkomst

1. ZORGDIDACT zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. ZORGDIDACT behoud zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gevraagde gegevens op het inschrijfformulier, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 1 week voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn van ZORGDIDACT. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft ZORGDIDACT het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. ZORGDIDACT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door de opdrachtgever. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor ZORGDIDACT kenbaar behoorde te zijn.

 Artikel 1.4. Wijzigingen of annuleringen in de inschrijving

1. Wijzigingen, door de opdrachtgever, in de oorspronkelijke aanmelding c.q inschrijving voor scholing, van welke aard ook, worden door ZORGDIDACT in rekening gebracht zijnde administratiekosten.

2. Wijzigingen in de aanmelding dienen tijdig en schriftelijk aan ZORGDIDACT ter kennis te zijn gebracht. Worden ze mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

3. De deelnemer heeft het recht om deelname aan een scholing te annuleren binnen 2 weken na de aanmelding. Bij annulering van een scholing is de deelnemer verplicht € 15,- annuleringskosten te betalen. De deelnemer ontvangt het restant van de betaalde kosten binnen 2 weken retour. Het recht om te annuleren vervalt wanneer de annulering 2 weken voor aanvang van de scholing plaatsvindt. Wanneer de deelnemer zich inschrijft binnen 2 weken voor de scholing, kan de scholing niet meer worden geannuleerd en verplaatst. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling. In geval de deelnemer na aanvang van de scholing deelname tussentijds beëindigt of niet aan de scholing deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling. (Deelname verplaatsen, zie punt 4).

4. Binnen 2 weken na aanmelding is het mogelijk om de scholing – eenmalig – tegen een vergoeding te verplaatsen. Verplaatsen kan tot 4 weken voor aanvang van de scholing. De kosten die hiervoor berekend worden (bovenop de prijs van de scholing) zijn 15% van de normale scholingsprijs. Twee keer verplaatsen is niet mogelijk.

 Artikel 1.5. Betaling

1. Betaling van de factuur dient voorafgaand aan de eerste scholingsbijeenkomst en uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

2. Bij niet tijdig betalen zal ZORGDIDACT 1x een herinneringsnota sturen. Een tweede herinneringsnota zal belast worden door € 25,00 administratiekosten extra in rekening brengen. Indien deze herinneringsnota niet binnen 14 dagen wordt voldaan zal er 1,5 % rente per maand in rekening worden gebracht. Indien ook na deze tweede herinnering niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan geven wij de betaling uit handen aan een incassobureau.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van ZORGDIDACT en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover ZORGDIDACT onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Bij inschrijving voor deelname aan zes (6) scholingen in een kalenderjaar en betaling in twee vastgestelde termijnen (14 dagen na facturering en 14 dagen voorafgaand aan de 4e scholingsdag) is een (1) scholing gratis.

5. ZORGDIDACT is gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen.

6. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van factuur schriftelijk bezwaar maakt bij ZORGDIDACT, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

 Artikel 1.6. Incassokosten

1. Indien ZORGDIDACT over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht

 Artikel 1.7. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 Artikel 1.8. Intellectueel eigendom

1. ZORGDIDACT behoudt zicht de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

2. ZORGDIDACT behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 1.9. Ontbinding van de overeenkomst

1. Annulering van inschrijvingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. De opdrachtgever is de kostenvergoedingen verschuldigd bij annulering zoals bij artikel 1.4 (4) aangegeven. De kosten voor de scholing worden volledig in rekening gebracht bij absentie zonder annulering of annulering twee weken voor aanvang van de scholing .

2. De vorderingen van ZORGDIDACT op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in het volgende geval:

indien na het sluiten van de overeenkomst ZORGDIDACT goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

 Artikel 1.10. Klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ZORGDIDACT, t.a.v. P. van Bussel, Ommelseweg 55, 5721 WT Asten.

2. Indien een klacht gegrond is, zal ZORGDIDACT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal ZORGDIDACT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

 Artikel 1.11. Aansprakelijkheid

1. ZORGDIDACT is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;

daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door ZORGDIDACT uitgevoerde werkzaamheden;

het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.

2. ZORGDIDACT is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door ZORGDIDACT tewerk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden.

3. De maximale aansprakelijkheid is gelijk aan het factuurbedrag.

 Artikel 1.12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ZORGDIDACT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door ZORGDIDACT niet meer mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 Artikel 1.13. Auteursrecht

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij ZORGDIDACT in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien

Artikel 1.14. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever is gevestigd buiten Nederland.

 Artikel 1.15. Wijziging van de voorwaarden:

1. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Algemene voorwaarden voor zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door ZORGDIDACT uit Asten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Eindhoven onder dossiernummer 67700373 op 2 maart 2017. Deze algemene voorwaarden zijn opgesplitst in twee delen.

Deel 1 van de voorwaarden geldt voor individuele deelnemers en deel 2 van de voorwaarden geldt voor zorg- en onderwijsinstellingen.

Deel 2 Algemene voorwaarden voor zorg- en onderwijsinstellingen

Artikel 2.1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke ZORGDIDACT sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatst genoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 Artikel 2.2. Overeenkomsten

1. Alle offertes en prijsopgaven van ZORGDIDACT zijn vrijblijvend.

2. De geldigheidsduur van een offerte is 14 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

3. ZORGDIDACT is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk heeft plaats gevonden.

4. ZORGDIDACT kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2.3. Uitvoering van de overeenkomst

1. ZORGDIDACT zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. ZORGDIDACT behoud zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gevraagde gegevens, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn van ZORGDIDACT. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft ZORGDIDACT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. ZORGDIDACT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door de opdrachtgever. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor ZORGDIDACT kenbaar behoorde te zijn.

 Artikel 2.4. Wijzigingen of annuleringen in de opdracht

1. Wijzigingen, door de opdrachtgever, in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door ZORGDIDACT in rekening gebracht. Veranderingen welke vermindering van kosten tengevolge hebben kunnen aanleiding geven tot een lagere prijs dan overeengekomen.

2. Wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk aan ZORGDIDACT ter kennis te zijn gebracht. Worden ze mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

3. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd of uitvoering van de werkzaamheden wordt aangepast.

Artikel 2.5. Betaling

1. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

2. Bij niet tijdig betalen zal ZORGDIDACT 1x een herinneringsnota sturen. Een tweede herinneringsnota zal belast worden door € 25,00 administratiekosten extra in rekening brengen. Indien deze herinneringsnota niet binnen 14 dagen wordt voldaan zal er 1,5 % rente per maand in rekening worden gebracht. Indien noodzakelijk geven wij de betalingen uit handen aan een incassobureau. Kosten voor deze incasso zijn voor de opdrachtgever.

3. ZORGDIDACT bepaalt vooraf in de offerte een maximaal aantal deelnemers per cursus. Indien, door welke omstandigheden dan ook, minder cursisten deelnemen aan de cursus is ZORGDIDACT gerechtigd om het bedrag, corresponderende met het maximaal aantal deelnemers, in rekening te brengen. Indien er meer cursisten deelnemen dan in de offerte is afgesproken is ZORGDIDACT gerechtigd een evenredig deel van de offerteprijs extra te declareren. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van ZORGDIDACT en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover ZORGDIDACT onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. ZORGDIDACT is gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen

5. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van factuur schriftelijk bezwaar maakt bij ZORGDIDACT, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 2.6. Incassokosten

1. Indien ZORGDIDACT over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht

Artikel 2.7. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 2.8. Intellectueel eigendom

1. ZORGDIDACT behoudt zicht de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

2. ZORGDIDACT behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 2.9. Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien de opdrachtgever gegeven opdracht, voor opleidingen, geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de vergoeding van alle onkosten welke redelijkerwijs gemaakt zijn voor de uitvoering van deze opdracht.

2. Annulering van opdrachten dienen altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. Annulering kan tot 3 weken voor aanvang van de opdracht. Binnen 3 weken voor de uitvoerdatum van de opdracht dient de opdrachtgever annuleringskosten te betalen. De annuleringskosten bedragen 25% van het overeengekomen bedrag. Het minimumbedrag is € 100,- per factuur. Annulering 14 dagen voor aanvang van de uitvoerdatum van de opdracht of later is niet mogelijk. Bij annulering binnen 14 dagen voor de uitvoerdatum van de opdracht is de opdrachtgever verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen.

3. De vorderingen van ZORGDIDACT op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in het volgende gevallen:

4. indien na het sluiten van de overeenkomst ZORGDIDACT goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

5. Bij deelannuleringen behoudt ZORGDIDACT zich het recht voor het resterende deel van de oorspronkelijke opdracht uit te voeren.

Artikel 2.10. Klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ZORGDIDACT, t.a.v. P. van Bussel, Ommelseweg 55, 5721 WT Asten.

2. Indien een klacht gegrond is, zal ZORGDIDACT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal ZORGDIDACT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.11. Aansprakelijkheid

1. ZORGDIDACT is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;

daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door ZORGDIDACT uitgevoerde werkzaamheden;

het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.

2. ZORGDIDACT is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door ZORGDIDACT tewerk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden.

3. De maximale aansprakelijkheid is gelijk aan het factuurbedrag.

Artikel 2.12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ZORGDIDACT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door ZORGDIDACT niet meer mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien ZORGDIDACT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 2.13. Auteursrecht

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij ZORGDIDACT in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien

Artikel 2.14. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever is gevestigd buiten Nederland.

Artikel 2.15. Wijziging van de voorwaarden:

1. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Neem contact met ons op!

Contactformulier
 1. Vul het formulier in of bel ons op:
  0493-383990
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer

Wij werken samen met